Most Cited

1
Status and prospect of target tracking based on deep learning
Luo Haibo, Xu Lingyun, Hui Bin, Chang Zheng
2017, 46(5): 502002. doi: 10.3788/IRLA201746.0502002
2
Object detection method of multi-view SSD based on deep learning
Tang Cong, Ling Yongshun, Zheng Kedong, Yang Xing, Zheng Chao, Yang Hua, Jin Wei
2018, 47(1): 126003. doi: 10.3788/IRLA201847.0126003
3
Infrared ship-target recognition based on SVM classification
Zhang Difei, Zhang Jinsuo, Yao Keming, Cheng Minwei, Wu Yongguo
2016, 45(1): 104004. doi: 10.3788/IRLA201645.0104004
4
Development of new inertial technology and its application in aerospace field
Wang Wei
2016, 45(3): 301001. doi: 10.3788/IRLA201645.0301001
5
Moving target tracking algorithm based on improved Kernelized correlation filter
Xing Yunlong, Li Aihua, Cui Zhigao, Fang Hao
2016, 45(S1): 214-221. doi: 10.3788/IRLA201645.S126004
6
Effect of atmospheric turbulence on the performance of laser communication system
Chen Mu, Ke Xizheng
2016, 45(8): 822009. doi: 10.3788/IRLA201645.0822009
7
Output characteristic and application for solar panel
Xue Jiyuan, Feng Wenlin, Zhao Fen, Yang Xiaozhan
2015, 44(1): 176-181.
8
Weighted centroid localization algorithm based on multilateral localization error of received signal strength indicator
Cui Fayi, Shao Guanlan
2015, 44(7): 2162-2168.
9
Pyroelectric infrared sensor and its application in people counting system
Yi Jinqiao, Huang Yong, Liao Honghua, Tan Jianjun, Jiang Shenglin
2015, 44(4): 1186-1192.
10
Progress of low level light video technology
Jin Weiqi, Tao Yu, Shi Feng, Li Benqiang
2015, 44(11): 3167-3176.
11
A lightweight small object detection algorithm based on improved SSD
Wu Tianshu, Zhang Zhijia, Liu Yunpeng, Pei Wenhui, Chen Hongye
2018, 47(7): 703005. doi: 10.3788/IRLA201847.0703005
12
Technical innovation of optical remote sensing payloads onboard GF-5 satellite
Fan Bin, Chen Xu, Li Bicen, Zhao Yanhua
2017, 46(1): 102002. doi: 10.3788/IRLA201746.0102002
13
Estimation of leaf area index based on wavelet transform and support vector machine regression in winter wheat
Liang Dong, Yang Qinying, Huang Wenjiang, Peng Dailiang, Zhao Jinling, Huang Linsheng, Zhang Dongyan, Song Xiaoyu
2015, 44(1): 335-340.
14
Solutions of strain and temperature cross-sensitivity of long period fiber grating temperature sensing
Liang Lili, Liu Mingsheng, Li Yan, Li Guoyu, Yang Kang
2015, 44(3): 1020-1023.
15
Laser spot center location algorithm of four-quadrant detector based on Gaussian distribution
Tang Yanqin, Gu Guohua, Qian Weixian, Chen Qian, Zhang Jun
2017, 46(2): 206003. doi: 10.3788/IRLA201746.0206003
16
Noise analysis of photoelectric detection circuit based on photodiode reverse bias
Zhou Yujiao, Ren Kan, Qian Weixian, Wang Fei
2016, 45(1): 117003. doi: 10.3788/IRLA201645.0117003
17
Impact of local oscillator power on SNR in space coherent optical communications
Kong Yingxiu, Ke Xizheng, Yang Yuan
2016, 45(2): 222002. doi: 10.3788/IRLA201645.0222002
18
Haze removal using scale adaptive dark channel prior
Song Yingchao, Luo Haibo, Hui Bin, Chang Zheng
2016, 45(9): 928002. doi: 10.3788/IRLA201645.0928002
19
Denoising of hyperspectral remote sensing imagery using NAPCA and complex wavelet transform
Xu Dong, Sun Lei, Luo Jianshu
2015, 44(1): 327-334.
20
Study of pattern recognition based on SVM algorithm for φ-OTDR distributed optical fiber disturbance sensing system
Zhang Junnan, Lou Shuqin, Liang Sheng
2017, 46(4): 422003. doi: 10.3788/IRLA201746.0422003
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:126
 • To
 • Go